Avís Legal

TITULARITAT DEL PORTAL.

GUMEN CATERING, S.L. amb CIF B-63.264.915. és el titular del portal web www.gumencatering.com (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili es troba a Sabadell (Barcelona), al Carrer Tamarit, 10 (08205).

Les dades registrades del Titular són: GUMEN CATERING, S.L., Inscrita Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35808, Fol 0141, fulla 266855/ Prov B Insc. 1.

Es pot posar en contacte amb el Titular del Portal a través del següent correu electrònic: rgpd@gumen-catering.com.

El nom del domini GUMENCATERING a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat de GUMEN CATERING, S.L. Està prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de GUMEN CATERING, S.L., que puguin causar confusió entre els usuaris finals o descrèdit de GUMEN CATERING, S.L.

OBJECTE

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús del mencionat Portal per part de tots els Usuaris. Si l'Usuari no està d'acord amb les mateixes, no tindrà dret a utilitzar el lloc web de GUMEN CATERING, S.L.

El fet d'accedir al present Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l'usuari dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

En aquest sentit, GUMEN CATERING, S.L. es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, dels elements que formin part del disseny i la configuració del Portal. Per això, GUMEN CATERING, S.L. recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

El Titular es reserva la facultat de donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment, l'accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la mateixa configuració del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització: en particular, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualsevol condició particular que sigui d'aplicació.

ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

L'Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn en la seva totalitat.

El simple accés al Portal, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complimentació de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels qui navegaren en el Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L'Usuari declara també que tota la informació facilitada per ell en el curs de la utilització d'aquest Portal és veritable, completa i precisa.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal es fa sota la única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, pel que aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a usar els continguts del Portal de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

1. Utilitzar amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic i a les instruccions rebudes del Titular.

2. Utilitzar amb finalitats perjudicials dels legítims drets de tercers.

3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com d'abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant els continguts) són propietat intel·lectual de GUMEN CATERING, SL o de tercers, dels quals GUMEN CATERING, S.L. ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts donant lloc a responsabilitats de l'ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts.

També està prohibit l'ús de les marques, números comercials o signes distintius titularitat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu Titular.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR.

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

A més, el Titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

L'Usuari reconeix i accepta expressament que el Titular no atorga cap garantia de cap mena, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i / o subministrada al Portal amb relació als productes i / o serveis de GUMEN CATERING, SL.

En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;

L'existència d'interrupcions, errors en l'accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;

L'absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministri; Correspon a l'Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.

La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

La inexistència d'errors en els continguts;

L'adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis de GUMEN CATERING, SL;

Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l'Usuari o per a tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

Qualsevol altre dany que en el seu cas puguin causar-se pel funcionament defectuós del Portal.

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ EN AQUEST PORTAL

Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgi establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l'enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi en la pàgina principal de GUMEN CATERING, SL, en tota l'extensió de la pàgina principal del Portal.

En el cas que l'entitat que realitzi l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal de GUMEN CATERING, SL, també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, número comercial, ròtul, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit de GUMEN CATERING, SL.

NUL.LITAT

En el cas que qualsevol disposició d'aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís Legal ni les condicions particulars que, si s'escau, hagin pogut ser establertes.

En el cas que el Titular no exerceixi qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, llevat del reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés al Portal, l'Usuari i el Titular amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre's expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del Portal.

Consentiment de cookies
Contacte